Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa leków

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3120920 , fax. 71 3121498
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
  ul. Prusicka 53-55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3120920, fax. 71 3121498
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków wg potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet 1. Albuminy; Pakiet 2. Leki różne; Pakiet 3. Testy diagnostyczne 2. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia: min. 6 miesięcy od daty dostawy. 3. Zamówienie będzie realizowane w terminie: a) 10 m-cy od dnia podpisania umowy - dotyczy pakietu nr 1; b) 12 m-cy od dnia podpisania umowy - dotyczy pakietów nr 2 i 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach