Przetargi.pl
Obserwacja na wieżach ppoż. zagrożenia pożarowego oraz dyżur w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824322 , fax. 075 7824786
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
  ul. Obrońców Pokoju 2
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824322, fax. 075 7824786
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=lwowek_slaski
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obserwacja na wieżach ppoż. zagrożenia pożarowego oraz dyżur w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obserwacja na wieżach ppoż. zagrożenia pożarowego oraz dyżur w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 752511104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lwowek_slaski/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach