Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od podpisania umowy z podziałem na dwie części. Pakiet I - tonery kompatybilne, Pakiet II - tonery oryginalne, sprawa numer RAP.272.6.2014

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3205020 , fax. 71 3205386
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3205020, fax. 71 3205386
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od podpisania umowy z podziałem na dwie części. Pakiet I - tonery kompatybilne, Pakiet II - tonery oryginalne, sprawa numer RAP.272.6.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od podpisania umowy z podziałem na dwie części. Pakiet I - tonery kompatybilne, Pakiet II - tonery oryginalne. Zamówienie dotyczy dostawy tuszy i tonerów kompatybilnych lub całkowicie recyklowanych [pakiet 1] i oryginałów [pakiet 2]. Przez tusze i tonery kompatybilne rozumiemy toner składający się wyłącznie z nowych części, przez całkowicie recyklowane rozumiemy tusze i tonery składające się z nowych części oprócz obudowy która jest powtórnie używana. Forma: zamienniki rozumiemy tusze i tonery nie pochodzące od producenta drukarek, niemniej jednak muszą spełniać powyższe warunki [kompatybilne lub całkowicie recyklowane]. Oryginały są wymagane do nowych urządzeń zakupionych przez Uczelnię w ostatnim roku. Zamienniki powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami do których są przeznaczone. Powinny posiadać parametry nie gorsze niż materiały oryginalne w kwestii niezawodności, jakości druku i wydajności. Oferowane produkty nie mogą ograniczać funkcjonalności i możliwości drukarek, w których będą stosowane, np. powinny posiadać możliwość kontrolowania zużycia tuszu lub tonera, jeśli producent drukarki przewidział taką możliwość, powinny posiadać zainstalowany układ scalony (chip), jeśli produkty oryginalne taki układ posiadały, o analogicznym sposobie działania. Oferowane produkty powinny być opakowane w oryginalne opakowania jednostkowe producenta, oznakowane logo producenta, posiadające kod produktu i listę drukarek kompatybilnych, oraz zabezpieczenia szczelności zbiorników z tuszem/tonerem (plomby) zapewniające bezpieczne użytkowanie i transport.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach