Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 356 39 19 , fax. 71 357 90 97
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul. Mińska 60 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 356 39 19, fax. 71 357 90 97
  REGON: 01034470800664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (kserokopiarek, drukarek i faksów) do siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, 54-610 Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 4, 54-616 Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199, 59-220 Legnica, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28, 58-100 Świdnica, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich 15, 59-600 Lwówek Śląski. Szczegółowy wykaz zawierają załączniki nr 1A i 1B do SIWZ. Jako materiały eksploatacyjne rozumie się w szczególności: tonery, tusze, bębny światłoczułe. Zamówienie podzielono na 2 odrębne przedmioty zamówienia (części)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach