Przetargi.pl
Zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

  • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 75 7380225 , fax. 75 7380227 7380201
  • Data zamieszczenia: 2014-01-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
    ul. Jeleniogórska 4 4
    59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
    tel. 75 7380225, fax. 75 7380227 7380201
    REGON: 00031033800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap o właściwościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz oferty. 2. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowe wymagania techniczne co do przedmiotu zamówienia są określone w załączniku nr 3 do SIWZ składającego się z 6 części. 4. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722670004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozbol.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach