Przetargi.pl
Zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7380225 , fax. 75 7380227 7380201
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  ul. Jeleniogórska 4 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7380225, fax. 75 7380227 7380201
  REGON: 00031033800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług - nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap o właściwościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz oferty. 2. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowe wymagania techniczne co do przedmiotu zamówienia są określone w załączniku nr 3 do SIWZ składającego się z 6 części. 4. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722670004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozbol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach