Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników nadleśnictwa i uczniów TL w Miliczu w 2014 r.

Nadleśnictwo Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3809301, 302, 303 , fax. 071 3840344
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Milicz
  ul. Trzebnicka 18 18
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3809301, 302, 303, fax. 071 3840344
  REGON: 93102402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników nadleśnictwa i uczniów TL w Miliczu w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników nadleśnictwa i stażystów oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w Technikum Leśnym w Miliczu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 180000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach