Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 - I etap

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6450800 , fax. 74 6450801
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6450800, fax. 74 6450801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy ul. Staszica w Dzierżoniowie na odcinku drogi długości 828,71 m, tj. na odcinku od km 0+345,00 do km 1+173,71 (od budynku nr 22 przy ul. Staszica do ul. Wojska Polskiego -droga wojewódzka) - zgodnie z załącznikiem graficznym w zakresie : branży drogowej, tj.: -roboty rozbiórkowe istniejącej drogi i budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 7 m ( 2x3,5m ), nawierzchnię jezdni należy ograniczyć krawężnikami betonowymi, natomiast chodniki ograniczone będą obrzeżami betonowymi, -należy wykonać chodnik o szerokości 1,5-2,5m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, -od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Wojska Polskiego należy wykonać z jednej strony drogi ciąg rowerowego o szerokości 2,5 m, z kostki betonowej koloru czerwonego ograniczonego obrzeżami betonowymi, -należy wykonać 4 zatoki autobusowe o szerokości 3,5 m o nawierzchni z kostki kamiennej oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej prostopadłe i równoległe do jezdni, -wykonanie zjazdów, w pasie drogowym, do posesji i nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulicy, -wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Natomiast po wykonaniu przebudowy wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziomie i pionowe). branży instalacyjnej - kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S26 do S28 z wyprowadzeniem i zaślepieniem odcinków sieci poza zakres realizowanej nawierzchni ( 5 m od zakończonej nawierzchni ). Wykonanie kolektora deszczowego z przykanalikami i wpustami na ul. Staszica od km 0+345 do km 1 +173,71 wraz z urządzeniami podczyszczającymi, osadnikiem i wlotem do rzeki Piławy. branży elektrycznej - budowa nowego oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych z wysięgnikami jednoramiennymi, w tym ułożenie nowych odcinków linii kablowej. branży mostowej- zakres robót budowlanych na tym obiekcie obejmuje remont płyty pomostowej, wykonanie nowej izolacji na płycie pomostowej, naprawę betonowych gzymsów, przyczółków oraz naprawę zniszczonego umocnienia brzegu pod mostem, montaż szczelnych dylatacji, wymianę balustrad, a także wykonanie na moście nowych chodników i jezdni asfaltowej. 2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 454/2010 z dn. 01.07.2010r., dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Załącznik graficzny (1, 2 i 3) - RESTRUKTURYZACJA PŁD-WSCHOD. CZĘŚCI MIASTADZIERŻONIOWA UL. STASZICA 0+345,00 DO 1+173,71 ETAP I 2) Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, 3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Projekt budowlany- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy dróg, 5) Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oświetlenia ulicznego, 6) Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany remontu mostu w ciągu ul. Staszica, 7) Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej, 8) Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kanalizacji sanitarnej, 9) Projekt wykonawczy- przebudowa dróg, 10) Projekt wykonawczy - projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oświetlenia ulicznego, 11) Projekt wykonawczy - remont mostu w ciągu ul. Staszica, 12) Projekt wykonawczy - przebudowa kanalizacji deszczowej, 13) Projekt wykonawczy - przebudowa kanalizacji sanitarnej, 14) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - przebudowa dróg, 15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowy oświetlenia ulicznego, 16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - remont mostu, 17) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa kanalizacji deszczowej, 18) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa kanalizacji sanitarnej, 19) Opinia geotechniczna, 20) Projekt czasowej organizacji ruch, 21) Projekt docelowej organizacji ruchu. 3. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt 1, zobowiązuje się do: 1) przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) zapewnienia dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 3) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników, 4) udostępnienia terenu budowy dla właścicieli sieci, celem realizacji przez nich robót w zakresie uzbrojenia terenu dotyczącego ich sieci, 5) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 6) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę, 7) wyczyszczenia nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 8) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 9) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów, 10) wywozu pochodzących z rozbiórki mas mineralno-bitumicznych i ich utylizacji, 11) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ i formacie TIF), 12) realizacji i poniesienia wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji, uzgodnień, 13) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 14) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 15) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia, że będzie prowadził ewidencję wytwarzanych odpadów i będzie gospodarował nimi z godnie z ustawą o odpadach D.U z 2013 poz. 21 z póź. zm. 16) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, 17) dostarczenia, przed wbudowaniem, recepty na masę celem jej zatwierdzenia przez Zamawiającego; w przypadku wbudowania materiału bez stosownej akceptacji, Zamawiający nie dokona zapłaty za jej wbudowanie, 18) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierownik robót sanitarnych w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowania wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP; informujemy, że Urząd wdrożył m.in. normę środowiskową PN-EN-ISO 14001:2005 oraz BHP PN-N-18001:2004. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.dzierzoniow.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTYyOSwxLDAp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach