Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 133 Sokolica, nr 446, 452, 470, 499 Krajanów o długości ok. 1400Mb

Gmina Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (74) 872 09 00 , fax. (74) 872 50 83
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Ruda
  ul. Niepodległości 1 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. (74) 872 09 00, fax. (74) 872 50 83
  REGON: 89071814200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.nowaruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 133 Sokolica, nr 446, 452, 470, 499 Krajanów o długości ok. 1400Mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w Sokolicy i Krajanowie w obrębie działek Nr 133 (Sokolica) 446, 452, 470, 499 (Krajanów). Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ 2)Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty lub specyfikacje techniczne i systemy odniesienia w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itd. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. 3)Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 4)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 5)Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. Uwagi ogólne: 1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym. 3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji. 4)Wykonawca do oferty załączy wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3.Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą, oraz w sytuacji określonej w art. 46 ust. 3 ustawy. 5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Numer konta : 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005 z adnotacją: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 133 Sokolica, nr 446, 452, 470, 499 Krajanów o długości ok. 1400Mb 1.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 2.Oryginał wadium, wnoszonego w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć, w oddzielnej kopercie z opisem jak w pkt 5 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE, i dołączyć do składanej oferty. 3.Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 4.Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 5.Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 6.Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach