Przetargi.pl
Przebudowa dróg Wambierzyce 718, 737 km 0-0+200; 118724 D km 0-0+450; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250;Ścinawka Górna 254 km 0-0+250, (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.)

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8735000 , fax. 074 8735015
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8735000, fax. 074 8735015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg Wambierzyce 718, 737 km 0-0+200; 118724 D km 0-0+450; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250;Ścinawka Górna 254 km 0-0+250, (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Przedmiot zamówienia. I. Przebudowa drogi  Wambierzyce  118724 D km 0-0+450. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 622.00 m2; - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 275.00 m; - rozebranie ław pod krawężniki z betonu 13.75 m3; - ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm 36.00 m2; - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 81.29 m3. 2. ROBOTY ZIEMNE: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - ścięcie skarpy w celu poszerzenia drogi - wykop pod wymianę gruntu po przekopach wodociągowych 243.00 m3; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm 748.00 m2; - mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - pod brukowanie poboczy 158.00 m2; Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 84.00 m2 - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm 1278.00 m2; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wywóz urobku z korytowania 1145.80 m3; - wypełnienie przekopów pospółką z zagęszczeniem warstwami - wymiana gruntu po przekopach 108.00 m3. 3. ELEMENTY ULIC: - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 294.00 m; - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 195.00 m; - ścieki z prefabrykatów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 167.00 m; - ścieki z prefabrykatów betonowych o wym. 30x50x13 cm na podsypce cementowo-piaskowej 69.00 m; - ława pod krawężniki i obrzeża z oporem ława pod korytka ściekowe beton C12/15 47.12 m3; - wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 121.00 m2. 4. KONSTRUKCJA JEZDNI: - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2 5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej w obrębie jezdni wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2026.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2026.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy i pod brukowania poboczy 201.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1897.00 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm AC16W 1604.00 m2; - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 6.00szt; - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 8.00 szt; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5.00 szt; - skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną 1604.00 m2; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC11S 1581.00 m2; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC11S - na zjazdach 41.00 m2; - nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - brukowanie poboczy za krawężnikami (piaskowiec żółty) 158.00 m2; - nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 43.00 m2; - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.- piaskowej 270.00 m2; - uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31 5mm z zagęszczeniem 14,50 m3. 5. ODWODNIENIE DROGI: - roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 456.96 m3; - kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm 285.60 m2; - kanały rurowe - obsypka rur z materiałów sypkich o grub.15 cm 285.60 m2; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 223.00 m; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 112.00 m; - studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm 15.00 szt.; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 38.00 m; - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 16.00 szt.; - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. I-III 456.96 m3; - załadunek ładowarką kołową 1,25 m3 wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze kategoria ładunku II 416.00 t; - przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 34.67 kurs. II. Przebudowa drogi Wambierzyce 718, 737 km 0-0+200. 1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki i kosztami składowania. Roboty prowadzić w min. trzech etapach. 952.00 m2; - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 440.00 m; - rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26.40 m3; - rozebranie chodników wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 288.00 m2; - ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm 68.00 m2; - rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 15.00 m; - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 1240.00 m2 - rozbiórka istn. studzienek ściekowych 11.00 szt.; - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km z kosztami składowania 322.50 m3. 2.ROBOTY ZIEMNE: - wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 501.00 m2; - wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - DODATKOWE 25 cm głębokości koryta 130.00 m2; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 907.00 m2; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV dodatkowe 30 cm 396.00 m2; - wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. II-IV - 45 cm głębokości koryta 68.00 m2; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km 610.80 m3; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ścięcie skarpy wymiana gruntu po przekopach wod.-kan 83.70 m3 - wypełnienie przekopów pospółką z zagęszczeniem warstwami - wymiana gruntu po przekopach 64.80 m3. 3.ELEMENTY ULIC: - krawężniki kamienne (żółty piaskowiec) wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 333.00 m; - krawężniki kamienne (żółty piaskowiec) wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 71.50 m; - krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 21.50 m; - ława pod krawężniki betonowa z oporem 24.27 m3; - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 168.60 m; - ława pod obrzeża betonowa z oporem 6.74 m3. 4. PODBUDOWY: - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=1,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej wykonanie ręczne w obrębie chodników zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 501.00 m2; - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej wykonanie ręczne w obrębie zjazdów zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 68.00 m2; - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej wykonanie ręczne w obrębie zjazdów zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w obrębie jezdni wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 907.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 5mm - podbudowa pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm 501.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (pod jezdnie i zjazdy) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 841.80 m2. 5. NAWIERZCHNIE: - nawierzchnia z kostki kamiennej (piaskowiec żółty) o wymiarach 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki 541.00 m2; - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy 68.00 m2; - ława pod obramowanie jezdni - betonowa zwykła 19.98 m3; - obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm na podsypce ementowo-piaskowej 116.55 m2 - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia 907.00 m2; - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7.00 szt.; - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - z obniżeniem włazu o ok. 30cm 8.00 szt.; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 8.00 szt. 6.ODWODNIENIE DROGI: - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Wpust żeliwny na zawiasach. 14.00 szt.; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki 40.00 m; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - podłączenie rynien do studzienek ściekowych 32.00 m; - oczyszczenie kolektora śr. 0.25 m z namułu do 50% jego średnicy 124.00 m; - oczyszczenie kolektora śr. 0.30 m z namułu do 50% jego średnicy 107.00 m; - oczyszczenie kolektora śr. 0.50 m z namułu do 50% jego średnicy 107.00 m. 7. REMONT MURÓW OPOROWYCH: - rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 65.00 m; - rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu (ręczne skucie brak możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego) 58.96 m3; - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) - wykopy pod fundamenty murów oporowych 96.48 m3; - rozebranie ław pod krawężniki z betonu stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (ręczne skucie brak możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego) 43.40 m3; - transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 8 km (w obrębie robót transport taczkami na odl. do 20m) z kosztami składowania 102.36 m3; - ławy fundamentowe i podbudowy betonowe (B15) - z zastosowaniem pompy do betonu 42.16 m3; - mury oporowe i ścianki policzkowe schodów z piaskowca żółtego łupanego na zaprawie cementowej 63.60 m3; - montaż nakrywy muru - płyty z piaskowca żółtego gr. 8cm szer. 50cm 62.00 m; - ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - odtworzenie ogrodzenia z nowych materiałów 65.00 m; - jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu 157.00 m2. 8.REMONT CIĄGÓW PIESZYCH: Roboty rozbiórkowe. - rozebranie poręczy ochronnych rurowych 60.00 m; - rozebranie stopni i spoczników wykonanych z betonu cementowego (ręczne skucie brak możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego) 20.33 m3; - rozebranie ław stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (ręczne skucie brak możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego) 25.37 m3; - rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu (ręczne skucie brak możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego) 15.07 m3; - transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 8 km (w obrębie robót transport taczkami na odl. do 20m 60.77 m3; - roboty ziemne fundamenty pod nowe schody; - ręczne roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) - wykopy pod fundamenty murów oporowych policzków schodów profilowanie podłoża pod nowe biegi 35.72 m3; - ławy fundamentowe i podbudowy betonowe (B15) - z zastosowaniem pompy do betonu 33.44 m3; - mury oporowe ścianki policzkowe; mury oporowe i ścianki policzkowe schodów z piaskowca żółtego łupanego na zaprawie cementowej 29.36 m3; - montaż nakrywy ścianki policzkowej schodów - płyty z piaskowca żółtego gr. 8cm szer. 40cm ręczny transport materiałów 49.20 m; - montaż stopni i spoczników; - montaż stopni prostych blokowych na przygotowanej podbudowie betonowej o przekroju elementu 16x32cm (piaskowiec żółty) dł. elementów 0,5-1,0m waga elementów 70-140 kg ręczny transport materiałów 126.00 m; - montaż posadzki z płyt prostokątnych - spoczniki na przygotowanej podbudowie betonowej ręczny transport materiałów 25.80 m2; - elementy bezpieczeństwa roboty wykończeniowe; - balustrady schodowe słupki i pochwyt z rur śr. 60mm przeciągi z rur 38 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą podkładową i malowane farbą nawierzchniową w kolorze grafitowym. Słupki montowane do ścianek policzkowych za pomocą dybli stalowych. 55.60 m; - pochwyt z rur śr. 60 mm ocynkowanych malowanych farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze grafitowym. Montaż na wspornikach dł. 100mm do istniejącego muru. 16.00 m; - odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm 6.00 m; - studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm 3.00 kpl.; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm z podłączeniem do istniejących studni betonowych 14.00 m; - rozplantowanie ręczne ziemi humusowanie i obsianie trawą 40.00 m2. III. Przebudowa drogi  Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250. 1. PODBUDOWY: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 1136.00 m2; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 511.20 m3; 2. KONSTRUKCJA JEZDNI: - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej w obrębie jezdni wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1136.00 m2; - warstwa profilująca z pospółki zagęszczana mechanicznie -śr. 30 cm grubości po zagęszczeniu 50.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1136.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1136.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1036.00 m2; - skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną 1036.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 1011.00 m2; - uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31 5mm z zagęszczeniem 25.00 m3. 3. ODWODNIENIE DROGI: - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6.00 m; - rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 3.00 m3; - przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE SN śr. 80cm z wykonaniem ławy i zasypki z kruszywa łamanego 0/31 5mm w gotowym wykopie 6.00 m; - ława betonowa pod ścianki czołowe 1.40 m3; - ścianki czołowe murowane z kamienia na zaprawie cementowej 3.00 m3. IV. Przebudowa drogi  Ścinawka Górna 254 km 0-0+250. 1. PODBUDOWY: - mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 330.00 m2; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 280.00 m2; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 225.00 m3. 2. KONSTRUKCJA JEZDNI: - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej w obrębie jezdni wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 555.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1042.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1042.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 7 cm 942.00 m2; - skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną 942.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 917.00 m2; - uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31 5mm z zagęszczeniem 42.00 m3. V. Przebudowa drogi  Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350. 1. ROBOTY ZIEMNE: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 1601.00 m2; - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 720.45 m3; 2. KONSTRUKCJA JEZDNI: - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPA z dostawą z wytwórni stacjonarnej w obrębie jezdni wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1601.00 m2; - warstwa profilująca z pospółki zagęszczana mechanicznie -śr. 30 cm grubości po zagęszczeniu 75.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1601.00 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1601.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1461.00 m2; - skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną 1461.00 m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 1426.00 m2; - uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31 5mm z zagęszczeniem 35.00 m3 . 3. ODWODNIENIE DROGI: - rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6.00 m; - rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 1.00 m3; - przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE SN śr. 60cm z wykonaniem ławy i zasypki z kruszywa łamanego 0/31 5mm w gotowym wykopie 18.00 m; - ława betonowa pod ścianki czołowe 2.82 m3; -ścianki czołowe murowane z kamienia na zaprawie cementowej 5.50 m3; - rozebranie kolektora śr.30cm z rob. ziemnymi gł. 1,2m 61.00 m; - kanały z rur HDPE SN8 o śr. nominalnej 500 mm 61.00 m; - studnie rewizyjne murowane z bloczków betonowych i dnem z betonu B25 gr. 20cm 3.20 m3; - płyty żelbetowe z włazem D400 śr. 60cm 2.00 kpl.; - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2.00 szt.; - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5.00 m; - ława pod obudowę wlotu i wylotu kolektora 2.48 m3; - obudowy wlotu i wylotu kolektora na wlocie wykonać dodatkowo osadnik i zabezpieczenie kratą z prętów o oczkach 15x15cm 3.64 m3; - ława pod ława pod korytka ściekowe beton C12/15 6.16 m3; - ścieki z prefabrykatów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 44.00 m; - oczyszczeniu istniejących rowów z profilowaniem skarp i dna rowu i wywozem gruntu 35.40 m3. 2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym i częścią rysunkową - stanowiącymi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkow.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach