Przetargi.pl
Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6497175 , fax. 74 8423379
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1 1
  58-390 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6497175, fax. 74 8423379
  REGON: 00001775600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu. Szczegółowy zakres prac określają:1. Projekt budowlany. 2. Przedmiar robót. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach