Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach - Zdroju w rozbiciu na 6 zadań

Zakład Poprawczy Jerzmanice Zdrój 20 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8783858 , fax. 076 8783857
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy Jerzmanice Zdrój 20
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8783858, fax. 076 8783857
  REGON: 00032540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.reso.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach - Zdroju w rozbiciu na 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa art. spożywczych w rozbiciu na 6 zadań: zadanie nr 1: - różne produkty spożywcze zadanie nr 2: - produkty zwierzęce,mięso i produkty mięsne zadanie nr 3: - produkty mleczarskie zadanie nr 4: - jaja zadanie nr 5: - pieczywo zadanie nr 6: - ryby przetworzone i konserwowane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach