Przetargi.pl
PN NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW INDYKACYJNYCH

Jednostka Wojskowa 4229 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7663025 , fax. 71 7663027
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4229
  ul. Poznańska 58 58
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7663025, fax. 71 7663027
  REGON: 93007787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW INDYKACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie o wartości poniżej 134 tys euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 700,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.4rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach