Przetargi.pl
Wykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 195,68 km

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 195,68 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 195,68 km. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu (wg załączonego wykazu), w oparciu o pomiar bezpośredni (bez użycia wideofilmowania, skaningu laserowego i zdjęć lotniczych) wraz z określeniem współrzędnych punktów referencyjnych (w układzie współrzędnych geodezyjnych). 3. Zakres prac do wykonania: a) wykonanie inwentaryzacji ulic wymienionych w załączonym wykazie w zakresie spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582), w celu uzyskania informacji do wypełnienia: - tabeli nr 3b z wyjątkiem kolumn 27-30, 32-35, - tabeli nr 8 z wyjątkiem kolumn 31, 35, 36, 37, - tabeli nr 9 z wyjątkiem kolumn 5-7 (z uwzględnieniem pomiarów wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego, np. typu ACO, włazów do kanałów), - tabeli nr 10 z wyjątkiem kolumny 18 i 5, - tabeli nr 11 wraz ze schematami skrzyżowań, podanych w ww. rozporządzeniu. W ramach inwentaryzacji należy wykonać pomiar słupów oświetleniowych wraz z określeniem lokalizacji i numeru każdego słupa oddzielnie, b) Określenie współrzędnych punktów referencyjnych (w układzie współrzędnych geodezyjnych) w ciągach inwentaryzowanych ulic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach