Przetargi.pl
,, Usługi geodezyjno - kartograficzne,,.

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, Usługi geodezyjno - kartograficzne,,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjno - kartograficznych rzecz Gminy Góra w roku 2014 w następujących zakresach: - podziały geodezyjne, planowana ilość 30 - rozgraniczenia nieruchomości,planowana ilość 4 - ustalenie przebiegu granic,planowana ilość 15 - połączenie- scalenie działek,planowana ilość 5 - sporządzenie kartoteki budynku ( aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków)planowana ilość 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , stanowiący równocześnie podstawę do wyceny zawiera załącznik nr 1.1. do przedmiotowej SIWZ. Zasady świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w: Zasady świadczenia usług opisano w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 , poz. 163 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach