Przetargi.pl
PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W ŚWIETLICACH TERAPEUTYCZNYCH (CPV 85000000-9- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; CPV 85311300-5- usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży)

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Lipowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 7246700, 7246704 , fax. 0-76 7246703
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Lipowa 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 7246700, 7246704, fax. 0-76 7246703
  REGON: 00404461000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W ŚWIETLICACH TERAPEUTYCZNYCH (CPV 85000000-9- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; CPV 85311300-5- usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na organizowaniu pozalekcyjnych zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG 1. Cele i zadania: opieka środowiskowa nad dziećmi z grup ryzyka, m.in. zagrożonych uzależnieniami, podejmującymi pierwsze próby ze środkami odurzającymi, alkoholem, a także z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, pomoc w nauce, wyrównywanie opóźnień edukacyjnych, kształtowanie właściwych postaw życiowych i aktywności, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci, praca ze stałymi grupami dzieci, prowadzenie dokumentacji z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki, udostępnianie możliwości odreagowania negatywnych emocji i uczuć podczas zabaw, gier zespołowych, plastycznych, technicznych, zajęć muzycznych i relaksacji, zapewnienie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie, zajęcia socjoterapeutyczne (sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny, korekcja występujących zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania, zapobieganie patologii społecznej, w tym zachowaniom destrukcyjnym i przemocy, rozwijanie zainteresowań indywidualnych wychowanków, kontakt z placówkami oświatowymi i innymi wspierającymi dzieci i młodzież, udzielanie wskazówek rodziców do pracy z dziećmi (pedagogizacja rodziców ), dożywianie dzieci min. 1 posiłek ( napój + bułka), praca z rodziną dziecka (pedagogizacja rodzinny), ewaluacja podjętych działań 2. Miejsce realizacji: Polkowice. 3. Wymagania lokalowe: co najmniej 1sala świetlicowa, gabinet terapii, aneks kuchenny, odpowiednie pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb uczestników zajęć. 4. Wymagania sprzętowe: sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne. 5. Ilość wychowanków objętych stałymi zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi - do 24 uczestników. 6.Kwalifikacje kadry pedagogicznej: pedagodzy, psycholodzy do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz zajęć specjalistycznych. 7. Organizacja zajęć: świetlica czynna w dni powszednie przez okres nie krótszy niż 4 godzin wybranych pomiędzy godz. 8°° a godz. 18°°- w zależności od zajęć lekcyjnych w szkole, dzieci uczęszczają do świetlicy przed lub po zajęciach lekcyjnych w szkole. zajęcia będą prowadzone od dnia podpisania do dnia 12.12.2014r., z przerwą wakacyjną: 1 lipca do 31 sierpnia 2014r. dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych grupowych oraz w zależności od indywidualnych potrzeb w zajęciach specjalistycznych: socjoterapii grupowej, indywidualnej terapii psychologicznej oraz zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. w trakcie pobytu w świetlicy dzieciom zapewnia się min. 1 posiłek ( napój + bułka). 8. Do oferty należy dołączyć program zajęć świetlicowych wraz z kalkulacją zadań z uwzględnieniem stawki za zajęcia grupowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena merytoryczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ops.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach