Przetargi.pl
Pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.: Przebudowa ul. Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 74 6414404
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404
  REGON: 89105084100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkium.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.: Przebudowa ul. Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym dla wszystkich branż objętych zadaniem inwestycyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, w szczególności z art. 25-27 ww. ustawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz STWiORB dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.zdkium.walbrzych.pl - przetargi pod numerem 2013.11.20 Ogłoszenie 474982-2013 Przebudowa ulic Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym. Zakres obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego: 1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, 2) współpraca z nadzorem autorskim, 3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej, 4) uzyskanie zarejestrowanego dziennika budowy z właściwego urzędu administracji budowlanej i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych, 5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, 6) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień związanych z wypełnieniem obowiązków Inwestora Zastępczego, 7) przygotowanie i protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę robót budowlanych terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy, 8) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do koordynacji, kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych w zakresie mającym wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, sprawdzenia właściwego zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni itp. Inspektor nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych, 9) protokolarne przekazanie, po zakończeniu robót, użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy, 10) protokolarne przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych głównych punktów geodezyjnych, a po zakończeniu robót protokolarne przekazanie tych punktów przedstawicielowi służb geodezyjnych, 11) stała, całodzienna obecność Inspektora Nadzoru - koordynatora zespołu inspektorów na terenie budowy w okresie realizacji robót budowlanych, 12) obowiązkowy udział całego zespołu inspektorów nadzoru we wszystkich radach budowy. Ponadto obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie trwania prac branżowych właściwych dla specjalności inspektora nadzoru, 13) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową, 14) akceptacja ubezpieczeń, 15) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót, 16) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót. Sporządzanie codziennego raportu z postępu robót, 17) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 18) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie, 19) wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 20) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków, 21) sprawdzenie i zaopiniowanie przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót, 22) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 23) opracowanie wniosków na roboty dodatkowe/zamienne, łącznie z dokumentacją umożliwiającą dokonanie zapłaty za nie przez Zamawiającego, oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu, 24) kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających kwalifikacje personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn, 25) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 26) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 27) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, 28) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej obowiązujących standardów, 29) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami i specyfikacjami technicznymi, 30) dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 31) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z zamawiającym, 32) sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót, 33) zorganizowanie, minimum dwa razy w miesiącu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i Zespołu Inwestora Zastępczego oraz sporządzenie i doręczenie protokołu zainteresowanym stronom, 34) prowadzenie korespondencji i dokumentacji, 35) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, 36) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 37) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją ZRID, 38) organizacja oraz przeprowadzenie odbioru częściowego i ostatecznego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia tych odbiorów, 39) w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad, na każde wezwanie Zamawiającego dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inwestor Zastępczy będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu, 40) rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym, 41) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót (świadectwo wykonania i przejęcia), w którym należy podać zakres rzeczowy wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne branże oraz poniesione wydatki przypadające na te branże, 42) Wykonawca wykonuje rozliczenie końcowe zrealizowanej roboty budowlanej wraz ze sporządzeniem dowodów OT. Wykonawca ma uzyskać pisemną akceptację rozliczeń przez Zamawiającego do czasu zakończenia realizacji inwestycji oraz przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty z rozliczeń końcowych. 43) przygotowanie i złożenie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych dokumentów oraz uzyskanie potwierdzenia, od organu nadzoru budowlanego, rozpoczęcia robót, 44) przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z decyzją ZRID i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W przypadku niekompletności wniosku niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów. 45) w przypadkach wynikających z umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych, 46) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji, 47) wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 48) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów, 49) prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo finansowych zadania głównego i ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych niezbędnych dla prawidłowego postępu prac. Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na taką zmianę, 50) po likwidacji kolizji z siecią uzbrojenia uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci. 51) W okresie gwarancji i rękojmi co najmniej jeden raz w roku zwołać komisję i przeprowadzić przegląd nadzorowanych robót budowlanych oraz sporządzić protokół stwierdzonych wad i usterek. 52) W okresie gwarancyjnym nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. 53) uczestnictwo w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych, 54) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, 55) zaopiniowania wniosków Wykonawcy o zatrudnieniu podwykonawców robót, 56) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości, 57) przeprowadzenie koniecznych pomiarów sprawdzających łącznie z pomiarami geodezyjnymi oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez zaakceptowane przez Zamawiającego, niezależne od Wykonawcy robót laboratorium drogowe obejmujące badania wymienione w STWWiORB. Liczba i metody wykonanych pomiarów i pobranych próbek winny umożliwić jednoznaczną ocenę prawidłowości wykonania robót. 58) Znać i przestrzegać treść umowy Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych, w szczególności w zakresie terminów przeprowadzania odbiorów robót - wzór umowy z wykonawcą robót jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715400005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdkium.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach