Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 55-110 Prusice, ul. Jana Pawła II 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 312 63 10 , fax. 71 312 63 10
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  ul. Jana Pawła II 7 7
  55-110 Prusice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 312 63 10, fax. 71 312 63 10
  REGON: 93082944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia (zwanego dalej także sprzętem) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWIORB, główne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wskazano w n/w specyfikacji asortymentowo-ilościowej. TABELA 1 - System prezentacji multimedialnych, nagłośnienia ogólnego oraz elementy infrastruktury i sterowania Lp. Nazwa wyposażenia Ilość 1. Odtwarzacz bluray 1 szt. 2. Transmiter sygnału VGA po skrętce (nadajnik do przyłącza + odbiornik w szafie) 1 szt. 3. Transmitery HDMI po skrętce (nadajnik do przyłącza + odbiornik w szafie) 1 szt. 4. Mikrofon bezprzewodowy (nadajnik do ręki) 2 szt. 5. Statyw mikrofonowy stołowy 2 szt. 6. Procesor dźwięku 1 szt. 7. Przedwzmacniacz dźwięku dookólnego 1 szt. 8. Wzmacniacz mocy programowalny 1 szt. 9. Głośniki przednie (4 szt.) + uchwyty i akcesoria montażowe (2 szt.) 4 szt. + 2 szt. 10. Głośniki basowe 2 szt. 11. Głośniki efektowe (boczne + tylnie) 6 szt. 12. Głośnik efektowy centralny + uchwyt ścienny regulowany 1 szt. 13. System sterowania CUE z panelem dotykowym bezprzewodowym 7 cali, akcesoria (kpl) + moduły komunikacji magistrali (1 szt.) + moduły wykonawcze przekaźnikowe (3 szt.) + moduły wykonawcze do sterowania (1 szt.) 1 Kpl. + 1 szt. + 3 szt. + 1 szt. 14. Przełącznik LAN 16portowy zarządzalny 1 szt. + punkt dostępowy wi-fi, zasilanie POE (1 szt.) 1 szt. + 1 szt. 15. Przyłącza podłogowe z wyposażeniem VGA, HDMI, mikrofony, zasilanie, LAN 1 szt. 16. Przyłącze mikrofonowe estradowe z boku sceny. 2 szt. 17. Przyłącze technika mikrofonowe 1 szt. 18. Mikrofon odsłuchowy z sali z głośnikiem ściennym w kabinie technika 1 szt. 19. Szafa metalowa rack do kabiny technicznej 42U, 60x60, listwy zasilania 1 szt. + wewnętrzne okablowanie szafy 1 szt. 20. Okablowanie ruchome do urządzeń AV w stole kpl 1 komplet 21. Montaż urządzeń systemu projekcji i nagłośnienia, uruchomienie systemu usługa 1 usługa 22. Programowanie i uruchomienie systemu sterowania, programowanie procesorów dźwięku oraz montaż, oprogramowanie i uruchomienie sterowania av i elektr. 1 usługa 23. Mikser ręczny 1 szt. 24. Mikrofon na gęsiej szyjce 5 szt. 25. Mikrofon bezprzewodowy (typu lavalier) 1 szt. 26. Przełącznik wielofunkcyjny do stołu na scenie 1 szt. 27. Wizualizer stołowy - dokument kamera do obrazowania przedmiotów na dużym ekranie 1 szt. 28. Tablica interaktywna na statywie jezdnym, obraz z tablicy wyświetlany na dużym ekranie 1 szt. 29. Rozdzielacz VGA 1 szt. 30. Monitor LCD 19 cali 2 szt. TABELA 2 - Oświetlenie sceniczne i ozdobne Lp. Nazwa wyposażenia Ilość 1. Elementy konstrukcyjne -uchwyty do opraw scenicznych dostosowane do istniejących konstrukcji scenicznych na suficie sceny 1 komplet 2. Reflektor PC: 230V/300W/500W, gniazdo żar. GY9.5, soczewka zoom 10-57 st. PC 120mm 18 szt. 3. Akcesoria: żarówka halogenowa 300W/230V GY9.5,jasność 7500 lm, temperatura 3200 K 18 szt. 4. Akcesoria: skrzydełka 4-listkowe 18 szt. 5. Naświetlacz LED RGB: moc 50W/ 230V; kąt świecenia 120st.; jasność 4000 lm; 6 szt. 6. Wall rack: ściemniacz do oświetlenia scenicznego DMX; 12x2300W lub 12x1400VA (ind.); układy PLL, softstart, soft-on i even-off - z podłączeniem; montaż na zapleczu sceny obok rozdzielni 1 szt. + 1 usługa 7. Pulpit prosty dla operatora oświetlenia: 192 kanały, do zapisania 240 scen, sterowanie do 12 różnych urządzeń, zasilanie 9-12V , min. 20mA 1 szt. 8. DMX splitter do podziału jednego sygnału DMX wejściowego do 4 wyjść DMX do montażu w szafie AV 1 szt. 9. Podrozdzielnia dla systemu oświetlenia scenicznego z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenia naświetlaczy i gniazd opraw zasileń stałych, spliter DMX1:6 na szynę DIN 1 szt. 3. Zamawiający wskazuje na okoliczność zrealizowania I etapu zamówienia objętego przedmiotem zamówienia wskazanym w dokumentacji projektowej. 4. Zakres zrealizowany zamówienia określa Suplement Materiałowy do Projektu. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany po 1 stycznia 2012 roku, chyba, że zapisy SIWZ dot. konkretnego sprzętu stanowią inaczej. 6. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 7. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na terminy określone w umowie oraz dokumentacji projektowej. 1) Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. 8. Wykorzystywane urządzenia spełniają co najmniej jedną z następujących norm efektywności energetycznej, jeżeli tego rodzaju normy obowiązują: Energy Star, wspólnotowa etykieta energetyczna (klasa efektywności A) bądź [innych norm krajowych] lub równoważnych. 9. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do: 1) dostarczenie kompletu sprzętu do siedziby Zamawiającego; 2) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, 3) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli 4) świadczenie gwarancji w systemie door to door - polegającej na odbiorze uszkodzonego sprzętu ze wskazanego miejsca (na terenie kraju) a następnie dostarczenie sprawnego sprzętu na koszt Wykonawcy. Potwierdzone umową gwarancyjną (miedzy Zamawiającym a Wykonawcą), lub innym dokumentem. 5) Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 10. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 11. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej podano wymiary oraz wagę sprzętu są one wartościami minimalnymi, dopuszcza się odchylenie w stosunku od wartości minimalnej +/- 5%, jednakże wyłącznie w odniesieniu do sprzętu, którego waga i wielkość nie ma znaczenia w odniesieniu do istniejącego sprzętu oraz instalacji. 12. Zawarte w projekcie urządzenia należy traktować, jako wzorcowe zapewniające pełną funkcjonalność i kompatybilność z wykonanymi instalacjami. 13. Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia: 1) stół prezydialny z podłączeniem na scenie, 2) Mównicę przenośną z mikrofonem na gęsiej szyjce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/ Prusice, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty 4 500,00 PLN. 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prusice.pl zakładka zamówienia publiczne/gminne jednostki organizacyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach