Przetargi.pl
Wykonanie elementów dekoracji do spektaklu Łucja z Lammermooru dla potrzeb Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3708800 , fax. 081 3708852
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3708800, fax. 081 3708852
  REGON: 00027894200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.wroclaw.pl/1/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elementów dekoracji do spektaklu Łucja z Lammermooru dla potrzeb Opery Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów dekoracji wraz z montażem, do spektaklu Łucja z Lammermooru dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokument OPZ a szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, znajdujące się w dokumentacji postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 923122137
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach