Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie dla Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu - Kryta Pływalnia oraz przy ul Bystrzyckiej 3 -Pływalnia Odkryta

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 848 84 94 , fax. 74 848 84 94
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
  ul. Ratuszowa 6 6
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 848 84 94, fax. 74 848 84 94
  REGON: 02069886400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie dla Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu - Kryta Pływalnia oraz przy ul Bystrzyckiej 3 -Pływalnia Odkryta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie dla Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu - Kryta Pływalnia oraz przy ul Bystrzyckiej 3 -Pływalnia Odkryta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy tj. Załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 752520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aqua-zdroj.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach