Przetargi.pl
PROWADZENIE USŁUG PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZĄCYCH Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH I GRUP RYZYKA W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Lipowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7246700, 7246704 , fax. 76 7246703
 • Data zamieszczenia: 2016-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Lipowa 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7246700, 7246704, fax. 76 7246703
  REGON: 00404461000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE USŁUG PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZĄCYCH Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH I GRUP RYZYKA W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka zagrożonych uzależnieniami, podejmującymi pierwsze próby ze środkami odurzającymi i alkoholem, w szczególności poprzez zajęcia ruchowe. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Polkowice, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka zagrożonych uzależnieniami, podejmującymi pierwsze próby ze środkami odurzającymi i alkoholem uwzględniających takie elementy, jak: kształtowanie zdrowych wzorców zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, redukowanie zdarzeń emocjonalnych wynikających z faktu dorastania w rodzinie o zaburzonych relacjach, działania edukacyjne wobec dzieci wykazujących zachowania ryzykowne, zagrożonych uzależnieniami, poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowanie właściwych postaw życiowych i aktywności zapobieganie patologii społecznej, w tym zachowaniom destrukcyjnym i przemocy, korekcję wad postawy powstałych w skutek życia w ciągłym strachu i napięcia. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez terapię indywidualną i grupową, trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie, komunikacji, prowadzenie zajęć profilaktycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci, praca ze stałymi grupami dzieci, szczególnie w dniach wolnych od nauki szkolnej, prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem, prowadzenie dzienników zajęć, współpracę z rodzicami, oraz placówkami wspierającymi dziecko w środowisku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: suma ocen członków komisji/liczbę członków komisji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach