Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: /Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S/

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4777213 , fax. 33 4777133
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
  ul. Bobrecka 29 29
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 4777213, fax. 33 4777133
  REGON: 07218622400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: /Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: /Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S/, zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych znak WB.6743.1661.2014 z dnia 19.11.2014r. 2. Zakres planowanych robót z rozbiciem na części składowe obiektu obejmuje m.in.: A. Most stalowy: - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej, - miejscową wymianę silnie skorodowanych elementów konstrukcji nośnej, - oczyszczenie i konserwację łożysk, - wymianę urządzenia dylatacyjnego od strony Strumienia, - sfrezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - rozbiórkę na czas oczyszczenia konstrukcji i odtworzenie dyliny chodników z wymianą uszkodzonej dyliny, - oczyszczenie i udrożnienie wpustów mostowych, - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpory od strony Strumienia, - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zawiesi urządzeń obcych; - wymianę istniejącej nawierzchni na dojeździe do obiektu od strony Strumienia. B. Estakada żelbetowa: - naprawę powierzchni betonu belek, - rozbiórkę i wykonanie gzymsów, - oczyszczenie i konserwację łożysk, - wymianę dylatacji, izolacji i nawierzchni, - naprawę konstrukcji chodnika, - wymianę wpustów mostowych oraz montaż sączków odwadniających, - wymianę balustrad, - oczyszczenie ław podłożyskowych i lokalna naprawa powierzchni podpór, - uporządkowanie przestrzeni podmostowej, - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zawiesi urządzeń obcych. - wymianę istniejącej nawierzchni na dojeździe do obiektu od strony Chybia. C. Oprócz zakresu robót zasadniczych: I) zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej na czas realizacji robót (uzbrojenie teletechniczne, wodociąg); II) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. III) zamówienie obejmuje także: a) obsługę realizacyjną geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną przed rozpoczęciem robót i pomiar powykonawczy; b) wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (w tym utrzymanie ruchu pieszych); c) opracowanie planu BIOZ, PZJ; d) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB 3. Zadanie /Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S/ realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych znak WB.6743.1661.2014 z dnia 19.11.2014r. do którego organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu. 4. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary w zakresie: a) P.B.-W. Remont mostu drogowego na Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2633 S Strumień - Jasienica (cześć opisowa i rysunkowa) b) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, trasy objazdu na czas remontu mostu drogowego na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej S2633 Strumień - Jasienica. c) Przedmiary robót. d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, e) uzupełnienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3.5. Roboty budowlane - wymagania szczegółowe: a) Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzupełnieniem do STWiORB dla zadania /Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S/. b) Wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia - m.in. destrukt z frezowania nawierzchni, bariery ochronne (w przypadku potwierdzenia ich przydatności do ponownego użytku przez Zamawiającego)- stanowią własność Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 25 km. Wykonawca będzie zobowiązany do: - zinwentaryzowania stanu istniejącego przed rozpoczęciem rozbiórki, - zobmiarowania przekazywanych materiałów z rozbiórki/demontażu, - protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego zostaną usunięte z budowy przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą powołaną powyżej. c) Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować plan BIOZ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. d) Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. e) Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie przy realizacji robót materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. f) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie. W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wprowadzania zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco: - Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, wartość robót z których zrezygnowano; - Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, - Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru, - Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu Robót zamiennych. g) Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych w ustawie prawo budowlane z uwzględnieniem wymogów uwzględnionych w SIWZ i umowie. h) Całkowite zamknięcie obiektu planuje się na okres 15 czerwca - 31 sierpnia, zgodnie z opracowanym zatwierdzonym (a także z obowiązującymi przepisami) projektem czasowej organizacji ruchu, jednak Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ruchu publicznego pieszego w czasie realizacji zadania. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem bezpiecznego ruchu pieszego podczas realizacji zadania należy uwzględnić w kosztach pośrednich W przypadku całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu publicznego do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także odpowiednie instytucje i przewoźników wykonujących przewozy regularne oraz regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym drogą powiatową nr 2633 S - ul. Bielską w Strumieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni. W trakcie realizacji zadania należy dążyć do zminimalizowania okresu wyłączenia obiektu z ruchu publicznego. i) Wyłoniony Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wg wytycznych ujętych w dokumentacji projektowej, który zostanie przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W miarę rzeczywistego postępu robót harmonogram może wymagać aktualizacji. j) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. k) W trakcie realizacji Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie trwania robót, poświadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych robotach. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być dostosowany do prowadzonych robót. l) Zamawiający zastrzega, że: - zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione. - natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy. m) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem. n) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej: - całego terenu budowy (w tym poszczególnych elementów obiektu mostowego) sprzed realizacji robót, - z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu), - dokumentacji fotograficznej powykonawczej. o) W przypadku konieczności zajęcia działek prywatnych przyległych do remontowanego obiektu (w szczególności estakady żelbetowej), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właścicieli działek na ich czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem powyższej zgody należy uwzględnić w kosztach pośrednich. Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działek prywatnych należy przedstawić Zamawiającemu. Po wykonaniu robót działki należy przywrócić do stanu pierwotnego. p) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie rzeczowej realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: - na rachunek Zamawiającego: GETIN BANK S.A. 17 1560 1023 2116 1042 5031 0005 z dopiskiem: WADIUM - ROBOTY BUDOWLANME - MOST W STRUMIENIU do dnia 10.03.2015r. (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej-kadrowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno zostać złożone w oryginale w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie do dnia 10.03.2015r. do godz. 10.00. Jeżeli Wykonawca nie złoży wadium przed terminem składania ofert to oferta zostanie wykluczona bez rozpatrywania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku zatrzymania wadium wynikającego z art. 46 ust. 4a uPzp. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówieniu publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4 SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym prze Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach