Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów MicroSelectron HDR wraz z obs ługą serwisową urządzeń dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, nr sprawy: DO/DZ-381-1- 25/15

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów MicroSelectron HDR wraz z obs ługą serwisową urządzeń dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, nr sprawy: DO/DZ-381-1- 25/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów MicroSelectron HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach Nazwa źródła: Ir-192. Nazwa aparatu: Micro Selectron HDR Nr 31608 + usługa serwisowa aparatu. Ilość: 3. Wymagany termin realizacji:27 tydzień 2015, 42 tydzień 2015, 3 tydzień 2016. Nazwa źródła: Ir-192. Nazwa aparatu: Micro Selectron HDR Nr 10111 + usługa serwisowa aparatu. Ilość: 4. Wymagany termin realizacji: 18 tydzień 2015, 33 tydzień 2015, 48 tydzień 2015, 10 tydzień 2016. Nazwa źródła: Ir-192. Nazwa aparatu: Micro Selectron HDR Nr 10333 + usługa serwisowa aparatu. Ilość: 4. Wymagany termin realizacji: 13 tydzień 2015, 28 tydzień 2015, 43 tydzień 2015, 6 tydzień 2016.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093430005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach