Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwie Grodziec w rejonie dróg: Bielowicka, Zamkowa, Kościelna oraz przysiółku Palarnia

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8152451
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 33 8152451
  REGON: 07218225500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasienica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwie Grodziec w rejonie dróg: Bielowicka, Zamkowa, Kościelna oraz przysiółku Palarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - geodezyjne wytyczenie przebiegu sieci wodociągowej i przyłączy w terenie - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Dz 125x11,8 mm i długości 711,2 mb, - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Dz 90x8,2 mm i długości 878,3 mb, - wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: * Dz 63x5,8 mm i długości 70,2 mb (2 szt.) * Dz 90x8,2 mm i długości 93,3 mb ( 1 szt.) * Dz 40x3,7 mm i długości 148,2 mb (6 szt.) * Dz 50x4,6 mm i długości 145,3 mb (3 szt.) Sieć i przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE100 PN16 posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do wody pitnej. Minimalna głębokość przykrycia wodociągów 1,4 m p.p.t. Do wykonania projektowanych sieci i przyłączy wodociągowych należy wykorzystać materiały i urządzenia posiadające niezbędne atesty i certyfikaty oraz spełniające dodatkowo wymagania AQUA S.A. - wykonanie studzienek wodomierzowych - 5 szt. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, - wykonanie próby szczelności wodociągów, - wykonanie płukania, dezynfekcji rurociągów i badanie wody, - płatne odbiory ze strony dostawcy wody (AQUA S.A. w Bielsku-Białej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasienica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach