Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń Szkolnych i korytarzy w budynkach Szkoły przy ul. Koszykowej 1 w Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń Szkolnych i korytarzy w budynkach Szkoły przy ul. Koszykowej 1 w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynkach Gimnazjum nr 2 w Ełku przy ul. Koszykowej. Prace budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie szkolnym. Zakres robót obejmuje: 1) remont pomieszczeń sal i korytarzy budynku głównego, 3 piętrowego o pow. zabudowy 794m2, 2) remont pomieszczeń sal i korytarzy skrzydła bocznego, 2 piętrowego o pow. zabudowy 445m2, 3) remont pomieszczeń sali gimnastycznej i korytarzy o pow. zabudowy 394m2, Prace polegać będą na wykonaniu następujących elementów: Branża budowlana: 1) prac przygotowawczych na placu budowy, 2) robót rozbiórkowych, między innymi: posadzek (wykładzin, płytek PCV i terakoty), ścianek działowych, nawierzchni utwardzonych 3) utylizacja materiałów z rozbiórki, 4) wznoszeniu ścianek działowych i tynkowaniu, 5) wykonaniu wykończenia ścian wewnętrznych (szpachlowanie, malowanie, itp.) 6) wykonaniu posadzek i podłóg z terakoty oraz wykładziny obiektowej PCV, 7) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 8) odnowienie podłóg drewnianych, 9) karczowanie drzew, 10) wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, 11) przebudowa ogrodzenia stalowego 12) dostawa i montaż elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, stojaki na rowery, Branża elektryczna: 1) demontażu elementów instalacji oświetlenia, 2) przebudowa instalacji oświetlenia sal i oświetlenia zewnętrznego, 3) wykonaniu kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznej, 4) wykonaniu instalacji sieci LAN w budynkach według załącznika nr 1 Branża sanitarna: 1) przebudowie instalacji wod-kan. oraz c.o., 2) wymianie grzejników, 3) dostawie i montażu elementów wyposażenia, tj. umywalki, baterie, miski ustępowe. Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiar robót, projekt budowlany oraz SST stanowiące integralną część SIWZ. Załączony przedmiar robót określa zakres robót planowanych do wykonania zamówienia. Rozliczenie robót następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonego na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może żądać dodatkowego wynagrodzenia. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych. Zawarte w projektach, SST i przedmiarach ewentualnie nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma takie same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w przedmiarze, projekcie i specyfikacji oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W przypadku zastosowania innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta , zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadały niezbędna atesty i dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 PLN. Gwarancja - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach