Przetargi.pl
Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej oraz fragmentu sieci wodociągowej.

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Bystry 25
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 501 234 263, 501 234 257
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
  Bystry 25 25
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 501 234 263, 501 234 257
  REGON: 28029243900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://aglomeracja.info.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej oraz fragmentu sieci wodociągowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej Kąp - Upałty - Grajwo oraz fragmentu sieci wodociągowej w msc. Grajwo gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzne linie zasilające dla projektowanych przepompowni ścieków. I. Przedmiot zamówienia będzie zawierał w szczególności: Opracowanie dokumentacji projektowej jako jedno zadanie podzielone na 3 etapy. Każdy z etapów w komplecie składać się będzie z następujących opracowań: 1. Projekt budowlany w 5 egz. w wersji papierowej (plus jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD DVD w formacie możliwym do kopiowania, np. pliki pdf), w tym: a) Opis techniczny, b) Rysunki techniczne, obliczenia i inne opracowania niezbędne do realizacji zadania, c) Niezbędne uzgodnienia branżowe, d) Niezbędne uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, e) Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie po 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF), 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .ath lub innym umożliwiającym otwarcie w programie Norma Standard. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zadania w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej MS Word). 3. Siec kanalizacyjną należy zaprojektować w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Ilość przepompowni należy ograniczyć do minimalnej niezbędnej ilości. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy zaprojektować tak, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom z terenu objętego opracowaniem możliwość odprowadzenia ścieków z zabudowanych posesji w sposób grawitacyjny. 4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane. 5. Opracowanie mapy do celów projektowych, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, warunków technicznych. 6. Wykonanie niniejszej usługi odbędzie się za pomocą zespołu projektowego składającego się co najmniej z: a) Projektanta branży sanitarnej z wymaganymi uprawnieniami, b) Projektanta branży elektrycznej z wymaganymi uprawnieniami. 7. Odbycie od 2 do 5 spotkań w siedzibie Zamawiającego, tj. WiK Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. w celu przedstawienia wstępnej koncepcji oraz omówienia zastosowanych w projekcie materiałów i urządzeń. Spotkania odbywać się będą na zaproszenie Zamawiającego lub Wykonawcy po wcześniejszym pisemnym lub mailowym powiadomieniem stron z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 8. Przedstawienie wstępnej koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 9. Uwzględnienie uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania i przedłożenie do ponownej akceptacji. 10. Koncepcja projektowa dla wszystkich trzech etapów będzie zawierała skrócony opis rozwiązań technicznych i użytych materiałów, a na mapach do celów projektowych trasy projektowanych rurociągów kanalizacyjnych oraz wodociągowych wraz z lokalizacją przepompowni ścieków. 11. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów (pisemnych) oraz branżowe, w tym decyzję środowiskową oraz wszystkie inne decyzje niezbędne do wykonania kompletnego projektu, spełniającego, w zależności od konieczności, wymogi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy. 12. Sporządzenie kompletnego wniosku do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku, w zależności od konieczności: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. 13. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może opisywać materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką materiałów i urządzeń i nie można ich opisać za pomocą dokładnych określeń, wtedy wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, tj. Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. 15. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do ewentualnych uzgodnień, wyjaśnień lub zmian w projekcie dot. wykonanego projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania projektu budowlanego. 16. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do niezwłocznego (max. w terminie 2 dni od otrzymania zapytania) udzielania wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy robót objętych projektem. 17. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej w formie papierowej i elektronicznej w wersji edytowalnej z możliwością kopiowania, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. II. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. III. Dokumentację należy opracować zgodnie z zachowaniem poniższych przepisów: 1) część projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót. 2) cześć kosztorysową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1389). IV. Projekt budowlany musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Na załączniku graficznym do ogłoszenia zaznaczono obszar planowanych prac projektowych (działki objęte zakresem opracowania dokumentacji). V. Nadzór autorski i odpowiedzialność Wykonawcy: 1. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w okresie od dnia wygaśnięcia rękojmi za wady dla robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania informacji, wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej, kontrolowania budowy po wcześniejszym powiadomieniu go przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji oraz z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. VI. Prawa autorskie: 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 3. Zmawiający ma prawo do: a) Utrwalenia przedmiotu zamówienia, b) zwielokrotnienia przedmiotu zamówienia lub jego części dowolną techniką, c) zapisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej, d) wykorzystania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, e) używania i sporządzania kopii (techniką kserograficzną i cyfrową) VII. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w projekcie i dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót. Projektant przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji terenowej budynku i okolicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aglomeracja.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach