Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5248800 , fax. 89 5248802
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5248800, fax. 89 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych 16-portowych RJ45 1 Gbit/s w ilości 5 sztuk, monitorów LCD w ilości 10 sztuk, komputera - stacji roboczej w ilości 1 sztuki, serwerów do obsługi małych grup roboczych w ilości 2 sztuk, zasilaczy awaryjnych UPS 700VA w ilości 20 sztuk oraz urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, monochromatycznych w ilości 4 sztuk. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wszystkie wskazane w załączniku nazwy urządzeń należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. 2. Oferowany przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku Nr 5 do SIWZ. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i fabrycznie nowy. 4. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych). W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych , 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach