Przetargi.pl
Modernizacja dachu w budynku Inspektoratu ZUS w Szczytnie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5212457 , fax. 089 5350228
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5212457, fax. 089 5350228
  REGON: 00001775600370
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu w budynku Inspektoratu ZUS w Szczytnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest przebudowa dachu budynku Inspektoratu ZUS zlokalizowanego w Szczytnie przy ul. Barczewskiego 4. 2.Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dachu budynku w zakresie: -zerwania istniejących warstw stropodachu i płyt korytkowych w obrębie przebudowy; -usunięcia obróbek blacharskich, orynnowania; -ułożenia na istniejącym stropie WPS 130 paroizolacji z wełny mineralnej min 25 cm w dwóch warstwach zabezpieczonych od zewnątrz dwoma warstwami papy; -wykonania dachu dwuspadowego; -domurowania ścian szczytowych z bloczków gazobetonowych z dociepleniem i wyprawą elewacyjną; -wyprowadzenia kominów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych ponad dach; -wykonania zadaszenia wejścia głównego i bocznego; -wykonania obróbek blacharskich, orynnowania; -montażu wyłazu dachowego; -montażu ław, drabinek kominiarskich i płotków przeciwśniegowych na dachu; -montażu instalacji odgromowej. 3. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiących załączniki do SIWZ. 4. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin o jaki zostanie skrócone wykonanie roboty budowlanej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach