Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na drogach gminnych: ul. Spółdzielcza, ul. Pod Lasem, ul. Pod Borem, ul. Skwer Brzozowy, ul. Jesionowa, ul. Skwer Topolowy, ul. Wierzbina, ul. Bukowa, ul. Świerkowa w miejscowości Borówiec gmina Kórnik

Gmina Kórnik ogłasza przetarg

 • Adres: 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8170411
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kórnik
  Plac Niepodległości 1 1
  62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8170411
  REGON: 63125863200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na drogach gminnych: ul. Spółdzielcza, ul. Pod Lasem, ul. Pod Borem, ul. Skwer Brzozowy, ul. Jesionowa, ul. Skwer Topolowy, ul. Wierzbina, ul. Bukowa, ul. Świerkowa w miejscowości Borówiec gmina Kórnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na drogach gminnych: ul. Spółdzielcza, ul. Pod Lasem, ul. Pod Borem, ul. Skwer Brzozowy, ul. Jesionowa, ul. Skwer Topolowy, ul. Wierzbina, ul. Bukowa, ul. Świerkowa w miejscowości Borówiec gmina Kórnik
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kornik.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach