Przetargi.pl
Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 061 8472594
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10 10
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 061 8472594
  REGON: 00000039400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Chodzieży z terenu miasta i gminy Chodzież i Szamocin. Miejsce przechowywania (prosektorium): Teren miasta i gminy Chodzież. Wykonawca zapewni pomieszczenia do przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych - chłodnia. Wykonawca zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, w tym również udostępni niezbędne narzędzia, materiały, środki dezynfekcyjne i inne urządzenia. Oględziny oraz sekcje mogą odbywać się przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983700007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach