Przetargi.pl
Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia części od I do V

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7686301 , fax. 22 7686302
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7686301, fax. 22 7686302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomianki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia części od I do V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: Część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia al.Chopina od ul.Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej na długości ok. 530 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia al.Chopina od ul.Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej - zad 13/13; Część II - Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jesionowej na długości ok. 170 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej - zad 12/13; Część III - Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jarzębinowej na długości ok. 120 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej - zad 11/13; Część IV - Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej na długości ok. 1000 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej - zad 14/13; Część V - Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja na długości ok. 740 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłataja zad.10/13, W zakresie; I etap - przedstawienie projektu koncepcyjnego do akceptacji Zamawiającego w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy - odpowiednio dla każdej części postępowania, II etap - wykonanie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji projektu budowlano - wykonawczego w terminie do 30 listopada 2013 r. zawierających - odpowiednio dla każdej części postępowania: -plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, -mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek, -przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, -projekt budowlano - wykonawczy - (odpowiednio dla każdej części postępowania) wraz z wersją elektroniczną (CD- rom), -inwentaryzację zieleni wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki, -przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o zgodę na realizację inwestycji, -uzgodnienia tras i lokalizacji w ZUD, -przedmiary robót - 5 egz. wraz z wersją elektroniczną (CD- rom), -kosztorysy inwestorskie -2 egz. wraz z wersją elektroniczną (CD- rom), -specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 5 egz. wraz z wersją elektroniczną (CD- rom), -informację BIOZ - 4 egz. wraz z wersja elektroniczną (CD- rom), -uzgodnienia z instytucjami wymaganymi przepisami prawa. Zakres projektów budowlano - wykonawczych powinien zawierać wytyczne i zalecenia zawarte w: -Prawomocnych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -Opiniach ZUD, -Ustawie Prawo Budowlane z dnia 27.07.1994 r., -Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r., -Ustawie o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r., -Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.), Przedmiot zamówienia posłuży do postępowania o zamówienie publiczne i muszą być wykonane ze szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji oraz płatności zawarte są w załącznikach do SIWZ 7,8. Zamawiający planuje w 2013 roku ogłoszenie kolejnych postępowań na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach