Przetargi.pl
WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W GŁUCHOŁAZACH

Burmistrz Głuchołaz ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4092100 , fax. 077 4092101
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Głuchołaz
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4092100, fax. 077 4092101
  REGON: 00052454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W GŁUCHOŁAZACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W GŁUCHOŁAZACH. PLANOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH : 1. Wymiana podłogi w sali gimnastycznej, wymiana lamp oświetleniowych, montaż drzwi i malowanie. - rozbiórka podłóg z parkietu wraz z drewnianą podbudową - pow. 161,10 m2 - wykonanie rusztu, montaż płyt OSB i ułożenie wykładziny sportowej, - wykucie otworów i obsadzenie drzwi 2 szt oraz zamurowanie otworu drzwiowego dotychczasowego, - malowanie emulsyjne /do wysokości lamperii/ ścian i sufitu z kasowaniem zacieków, - wymiana lamp oświetleniowych z doborem nowych - 7 szt. - wymagane uzyskanie natężenia światła 300 lux/m2, przeniesienie wyłączników światła, 2. Wymiana utwardzenia placu przed budynkiem szkoły z płyt chodnikowych i betonu na kostkę betonową na podbudowie. - rozebranie podłoży z betonu oraz płytek chodnikowych na pow. 413,99 m2 - wykonanie korytowania, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na pow. 413,99 m2 /kostka szara z luźnymi wstawkami z kostki grafitowej/ - wymiana górnej betonowej części obudów okienek piwnicznych z zamontowaniem krat, 3. Wymiana drzwi wejściowych oraz remont konstrukcji metalowej ścianki szklonej. - demontaż drzwi zamontowanych w ściance o konstrukcji metalowej, oszklonej, - wzmocnienie słupków w ściance utrzymujących drzwi /dwuskrzydłowe/, - montaż nowych drzwi. Wykonanie robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122228
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I.1. Wykonawca musi złożyć dokumenty określone przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U.NR.87, poz.605, z 2008r.z późn.zm.) potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.2007 r. Dz.U.Nr 223 poz.1655 z 2008r.z późn.zm.) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy - Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z 2008r Dz.U.Nr.171, poz.1058). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie winny być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, oprócz oświadczenia wymienionego w pkt 9.1.1)b, które może być złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców wspólnie składających ofertę wspólną):: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnieniu udziału w postępowaniu, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): a)wykazać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o koszcie robót nie mniejszym niż: dla zadania opisanego w części 1 i 2 - po 60 000 zł brutto a dla zadania opisanego w pkt 3 - 10 000 zł brutto. O ile Wykonawca składać będzie ofertę na całość przedmiotu zamówienia wykaz wykonanych prac może złożyć łącznie tj wykonaniu minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o koszcie robót nie mniejszym niż 130 000 zł brutto. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr. 75, poz.690 z późn. zm. Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz określonych jak wyżej wykonanych robót, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty od zamawiających potwierdzające, że roboty te zostały zakończone i wykonane należycie (opinie, referencje, protokoły, itp.) 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn.zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Uwaga! Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły spełnia/ nie spełnia , na podstawie złożonych przez Wykonawców wymaganych dokumentów. II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt II.1. 3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5. Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązani są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnieniu udziału w postępowaniu, c) wykaz wykonanych robót (minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o koszcie robót nie mniejszym niż: dla zadania opisanego w części 1 i 2 - po 60 000 zł brutto a dla zadania opisanego w pkt 3 - 10 000 zł brutto. O ile Wykonawca składać będzie ofertę na całość przedmiotu zamówienia wykaz wykonanych prac może złożyć łącznie tj. wykonaniu minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o koszcie robót nie mniejszym niż 130 000 zł brutto), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty od zamawiających potwierdzające, że roboty te zostały zakończone i wykonane należycie (opinie, referencje, protokoły, itp.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2009
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach