Przetargi.pl
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Nysie etap I- remont dachu realizowanego w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Nyskiego

Starostwo Powiatowe w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Moniuszki 9-10
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4085065 , fax. 077 4085065
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nysie
  ul. Moniuszki 9-10 9-10
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4085065, fax. 077 4085065
  REGON: 53141222000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Nysie etap I- remont dachu realizowanego w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Nyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Nysie etap I- remont dachu realizowanego w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Nyskiego Zakres rzeczowy zamówienia Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w: 1)przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy - Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w punkcie 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć : 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczanie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nysa.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach