Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót polegających na remoncie instalacji wody ciepłej wraz z cyrkulacją w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Osiedla Nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, Opole ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 462 47 02 , fax. 77 462 47 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
  ul. Sosnkowskiego 40-42 40-42
  45-254 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 462 47 02, fax. 77 462 47 01
  REGON: 00087586200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smlw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa- bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót polegających na remoncie instalacji wody ciepłej wraz z cyrkulacją w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Osiedla Nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, Opole ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: Zadanie 1 Remont instalacji wody ciepłej wraz z cyrkulacją w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Osiedla Nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Grota Roweckiego 5 a-h, 6 a-c Zadanie 2 Remont instalacji wody ciepłej wraz z cyrkulacją w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Osiedla Nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Grota Roweckiego 9 a-g, 10 a-g
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: - zadanie 1 - 2.000,00 zł - zadanie 2 - 2.500,00 zł w formie przelewu na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. Opole 10 10203668 0000 5702 0010 2558. Wadium powinno wpłynąć na rachunek Zamawiającego do dnia 8 sierpnia 2016 r. (data uznania rachunku Zamawiającego). Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium w terminie wyznaczonym powyżej, zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone Oferentom w wartości nominalnej. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium : a) dla Oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji - w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy, b) dla Oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże Oferent

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.smlw.opole.pl/6c.php

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach