Przetargi.pl
Remont elewacji budynku przy Placu Zgody 6 w Głubczycach

Gmina Głubczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14/16
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4853021 w. 230 , fax. 077 4852416
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głubczyce
  ul. Niepodległości 14/16 14/16
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4853021 w. 230, fax. 077 4852416
  REGON: 53141287500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glubczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku przy Placu Zgody 6 w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych ze zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Zgody 6 w Głubczycach. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: - postawienie rusztowań zewnętrznych, - rozebranie obróbek oraz parapetów, - skucie odspajających się tynków, - rozebranie podbitki, - rozebranie rynien i rur spustowych, - wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci, -demontaż elementów zamocowanych na elewacji, - oczyszczenie i mycie elewacji, -usuniecie grzybów i pleśni, - ocieplenie ścian zewnętrznych, -ocieplenie oścież okiennych, -wykonanie warstwy zbrojącej, - wymiana stolarki okiennej -wykonanie tynków silikatowo-silikonowych, -wykonanie nowych parapetów, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - wykonanie spoin na murze z cegły klinkierowej, -spoinowanie muru z cegły klinkierowej, -uzupełnienie cegieł uszkodzonych, -hydrofobizacja i impregnacja elewacji z klinkieru, - uzupełnienie boni, gzymsów, opasek okiennych i tynków, - wykonanie podłoża na ścianach tynkowanych, - malowanie elewacji farbami silikonowymi, -uzupełnienie spękań masą akrylową, -izolacja pozioma za pomocą iniekcji ciśnieniowej, -wykonanie nowej podbitki drewnianej, -wykonanie nowych rynien i rur spustowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glubczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach