Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - postępowanie nr PTO.2370.2.2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Legionów 12A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4380530 , fax. 0-77 4380545
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  ul. Legionów 12A 12A
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 0-77 4380530, fax. 0-77 4380545
  REGON: 53141965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazprudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - postępowanie nr PTO.2370.2.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3,4,5 oraz 9,10 i 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul. Legionów 14 w Prudniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Załącznik nr 1 - projekt budowlany, b) Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) Załącznik nr 3 - przedmiary robót. Budynek magazynowo-garażowy Komendy Powiatowej PSP zlokalizowany w Prudniku przy ulicy Legionów 14 znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawców minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, tj.: Bank Spółdzielczy w Prudniku 50 8905 0000 2000 0002 3461 0004 z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr PTO.2370.2.2016 Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku: w godz. 8.00 do 12.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr PTO.2370.2.2016 na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Prudniku. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazprudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach