Przetargi.pl
kompleksowe usługi pralnicze dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Brzeskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4446521 , fax. 077 4446522
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Medyczne
  ul. Mossora 1 1
  49-301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4446521, fax. 077 4446522
  REGON: 00031343700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bcmbrzeg.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksowe usługi pralnicze dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonywanie kompleksowych usług pralniczych dla BCM w Brzegu polegających na praniu i dezynfekcji: bielizny ogólnoszpitalnej - 6 200 kg miesięcznie, bielizny operacyjnej - 1 650 kg miesięcznie, bielizny noworodkowej - 350 kg miesięcznie, bielizny dziecięcej - 200 kg miesięcznie, odzieży ochronnej i roboczej - 250 kg miesięcznie, kołder i poduszek - 200 kg miesięcznie, koców - 350 kg miesięcznie, materaców - 150 kg miesięcznie, mopów - 500 kg miesięcznie Przewidywana wielkość miesięczna usługi pralniczej kształtuje się na poziome 9 850 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 7 800,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które wykonawcy muszą dołączyć do oferty. Dokumenty te wyszczególniono w rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bcmbrzeg.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach