Przetargi.pl
Przebudowa ujścia odcinek cieku Większycka Woda do Potoku Orłowiec.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4050380 , fax. 077 4050379
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4050380, fax. 077 4050379
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ujścia odcinek cieku Większycka Woda do Potoku Orłowiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Wykonanie zadania obejmuje - wycinkę drzew i karczowanie pni rosnących w korycie rowu RG1- 46 szt. - wycinkę istniejącego zakrzaczenia - 0,15 ha, - wykonanie ubezpieczenia skarp i dna rowu za pomocą geosiatki (geokraty) z tworzywa sztucznego - 1153m2, - wykonanie przepustu z rur żelbetowych fi 1000 mm l=6m - 1 szt. - ubezpieczenie ujścia rowu RG-1 do cieków narzutem z kamienia na siatce - 60 m2 3.2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a)Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) . b)Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c)Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e)Oznakowanie budowy. f)Zapewnienie przez Wykonawcę dowozu samochodem do czterech przedstawicieli Zamawiającego do trzech razy w tygodniu, z miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego na plac budowy wraz z powrotem na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w granicach Gminy Kędzierzyn-Koźle. g)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. h)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny, krzewów itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. i)W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. j)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: 1.Projekt budowlano - wykonawczy Odbudowa rowu RG-1, os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu wykonany przez PROJWES S.C. z Mechnicy, Józef Wesołowski 2.Operat wodno - prawny Odbudowa rowu RG-1 , os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu , wykonany przez PROJWES S.C. z Mechnicy, Józef Wesołowski 3.Operat dendrologiczny Odbudowa rowu RG-1 , os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu , wykonany przez PROJWES S.C. z Mechnicy, Józef Wesołowski 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych : Odbudowa rowu RG-1 , os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu , wykonany przez PROJWES S.C. z Mechnicy, Józef Wesołowski oraz dokonaną wizję lokalną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452622120
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Akceptacja projektu umowy., Zaakceptowanie bez zastrzeżeń i uwag załączonego do SIWZ projektu umowy (z załącznikiem) w tym zawartych w niej warunków płatności. , Niepodleganie wykluczeniu oraz posiadanie możliwości ubiegania się o zamówienie., Złożenie podpisanego oświadczenia. , Niezbędna wiedza i doświadczenie., Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - Wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat tj. od 15.09.2004r do 14.09.2009r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót w zakresie melioracji na wartość łączną co najmniej 200.000,0 zł, Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności., Posiadanie uprawnień wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych., Spółki cywilne lub konsorcjum., W przypadku składania oferty przez spółki cywilne oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) obowiązują następujące warunki: - ustanowienie Pełnomocnika reprezentującego wspólników spółki lub reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu lub w postępowaniu i zawarciu umowy., Sytuacja ekonomiczna i finansowa., Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia (na dzień złożenia oferty) nie mniejszą niż 100.000,0 zł i ważną na dzień złożenia oferty, z zastrzeżeniem, iż zobowiązanie, ubezpieczyciela wynikające z umowy ubezpieczenia, nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. , Zgodność złożonej oferty z SIWZ., Złożona oferta spełnia wymogi SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Projekt umowy., Zaakceptowany bez poprawek i zastrzeżeń projekt umowy o roboty budowlane (druk Nr 4 SIWZ) i karta gwarancyjna (załącznik nr 1 do umowy) podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę z podaniem imienia i nazwiska., Oświadczenie w związku z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp., - Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru druku Nr 2 SIWZ). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje Pełnomocnik., Wykaz wykonanych robót., - Wykaz (sporządzony wg wzoru druku nr 3 SIWZ) robót wykonanych w okresie od 15.09.2004r do 14.09.2009r, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich (na wykazie lub odrębnymi referencjami), że roboty te zostały wykonane należycie. Referencje obowiązkowo muszą zawierać dane, jakie występują w kolumnach wykazu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączne posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, dlatego w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku. , Odpis z rejestru lub wpis do ewidencji., - Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, wystawionego (zaktualizowanego) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich, Pełnomocnictwo., Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi (wspólnikowi) reprezentującemu spółkę cywilną lub pełnomocnikowi reprezentującemu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru określonego w druku 7 SIWZ., Polisa OC., - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia (na dzień złożenia oferty) nie mniejszą niż 100.000,0 zł. W polisie lub dokumencie ubezpieczeniowym musi być jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej. W innym przypadku należy do dokumentu ubezpieczeniowego dołączyć ogólne warunki umowy ubezpieczenia, które potwierdzają, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie OC od prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączne znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia, w związku z czym dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC od prowadzonej działalności muszą być złożone dla każdego z nich., Formularz oferty., Oferta wypełniona ściśle z wymogami SIWZ na załączonych drukach podpisanych przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kedzierzynkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach