Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodników przy ul. Karpackiej w Opolu.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-573 Opole, Aleja Przyjaźni 9
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4543767, 4536602 , fax. 077 4536602 w.102
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
  Aleja Przyjaźni 9 9
  45-573 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4543767, 4536602, fax. 077 4536602 w.102
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodników przy ul. Karpackiej w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe obejmujące: remont nawierzchni chodnika, usunięcie drzew, zabezpieczenie drzew na czas budowy, uzupełnienie gleby w misach drzew istniejących, przesadzenie krzewów liściastych, sadzenie drzew i krzewów. Zakres robót zgodny z dokumentacja projektową opracowaną przez PARK S.C Opole, oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W przedmiocie zamówienia należy uwzględnić nadzór nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi przez ich użytkowników. Należy również uwzględnić obsługę geodezyjną w trakcie wykonania robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych. Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia Zamawiający żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego przez urząd wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.W celu potwierdzenia prawa do ubiegania się o zamówienie publiczne Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22ust. 1 i nie wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji. 3. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wskazać osoby, posiadające stosowne uprawnienia w szczególności w branży drogowej, oraz ich przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik do SIWZ, oraz złożyć wykaz potwierdzający wykonanie robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (wykaz musi zawierać min. 2 roboty drogowe z wiązane z wykonaniem robót brukarskich z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia), z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania - załącznik do SIWZ. 4.W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. udokumentowania sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, czyniącej go zdolnym do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie, że posiada polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczył budowę od odpowiedzialności cywilnej za szkody, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich. 5.Oferta przetargowa powinna ponadto zawierać wypełnione kosztorysy ofertowe i dane dotyczące ewentualnych podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia oraz podaniem ich uprawnień i doświadczenia - na oddzielnym załączniku, którego wzór jest identyczny jak wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. Oferta powinna również zawierać formę i wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego zamówienia. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców (konsorcjum) o udzielenie powyższego zamówienia - Zamawiający żąda od ustanowionego przez wykonawców Pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu: - Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców (wystawionego co do aktualności w ciągu ostatnich 6 miesięcy, liczonych do dnia złożenia oferty). - dokumentów określonych powyżej- wykaz oświadczeń lub dokumentów. - od każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum składającego ofertę. - pozostałych dokumentów - wspólnych dla wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Wyżej wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach