Przetargi.pl
Remont chodnika polegający na wymianie zniszczonych nawierzchni z płytek chodnikowych 50 x 50 na płytki chodnikowe betonowe gr. 6 cm na podbudowie na terenie Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Burmistrz Głuchołaz ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4092100 , fax. 077 4092101
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Głuchołaz
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4092100, fax. 077 4092101
  REGON: 00052454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika polegający na wymianie zniszczonych nawierzchni z płytek chodnikowych 50 x 50 na płytki chodnikowe betonowe gr. 6 cm na podbudowie na terenie Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika polegający na wymianie zniszczonych nawierzchni z płytek chodnikowych 50 x 50 na płytki chodnikowe betonowe gr. 6 cm na podbudowie na terenie Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. PLANOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH : Wymiana utwardzenia z płyt chodnikowych na kostkę betonową na podbudowie. Dane techniczne /orientacyjny zakres prac/ : - rozebranie istniejącego chodnika z płyt 50x50 cm, - 878,24 m2, - rozebranie obrzeży betonowych - 357,80 mb, - wykonanie korytowania i podbudowy - 878,24 m2, - montaż obrzeży trawnikowych - 357,80 mb, - ułożenie kostki betonowej, szarej z luźnymi wstawkami z kostki grafitowej / w nawiązaniu do już wykonanych alejek/ - 878,24 m2 - montaż odwodnień liniowych z włączeniem do sieci burzowej - 16,00 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy (należy w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 500,00 m2 z załączeniem referencji. Uwaga: Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy (należy w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym wyżej mowa uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub po?twierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 500,00 m2 z załączeniem referencji. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okre?sie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty porównywalne określone powyżej) z podaniem ich wartości, powierzchni oraz daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. b) dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane, o których wyżej mowa, zostały wykonane należycie. 2. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty-załącznik nr 1. 2.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie za mówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 2.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ). 3. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - rozdział XI 1.1. lit. a) SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których wyżej mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Zapis znajdujący się w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, odnoszący się do aktualności dokumentów, stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2009&mc=10
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach