Przetargi.pl
Remont mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy - powódź 2010 r.

Gmina Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 462 31 00 , fax. 77 462 31 75; 462 31 76
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawadzkie
  ul. Dębowa 13 13
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 77 462 31 00, fax. 77 462 31 75; 462 31 76
  REGON: 00053108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawadzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy - powódź 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy - powódź 2010 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wymiany nawierzchni - sfrezowanie warstwy ścieralnej i jej wykonanie z betonu asfaltowego,- wymiana krawężników - demontaż i ponowny montaż nietypowych granitowych krawężników o wym. 20 x 15 cm,- wymiany chodników - rozbiórka betonu chodników i ponowne zabetonowanie betonem C 25/30, nawierzchnia chodników wykonana będzie z żywic,- rozbiórka kratek ściekowych wypiaskowanie wszystkich widocznych elementów wpustu i pokrycie powłoką malarską ,ponownym montaż,- podwyższenie wysokości balustrad poprzez dopasowanie pochwytu z kształtowników stalowych z profilu stalowego zamkniętego 80x80x4 mm,- uzupełnienie ubytków betonu gzymsów oraz wykonanie powłoki ochronnej betonu w kolorze ciemny granat,- uzupełnienie ubytków betonu na filarach i przyczółkach oraz wykonanie powłok ochronnych betonu o kolorze betonu,- wypiaskowanie konstrukcji stalowej i pokrycie powłoką malarską,- wypiaskowanie ,oczyszczenie łożysk i posmarowanie smarem grafitowym,- wykonanie iniekcji uszczelniającej rysy na przyczółku lewobrzeżnym,- opłaszczowanie fragmentu skrzydła,- rozbiórka dylatacji bitumicznych i wykonanie nowych dylatacji polimerowych na całej szerokości mostu.Szczegółowy zakres robót przedstawia Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opis techniczny i dokumentacja rysunkowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej - na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją - Wadium przetargowe Remont mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy - powódź 2010 r. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wymienione w ppkt. b-e w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 22.06.2016 r. do godz. 10:00 Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawadzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach