Przetargi.pl
Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Aktywnie i Razem

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-370 Paczków, ul. Wojska Polskiego 32a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 431 62 09 , fax. 0-77 431 62 09
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wojska Polskiego 32a 32a
  48-370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 0-77 431 62 09, fax. 0-77 431 62 09
  REGON: 00450243100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.naszops.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Aktywnie i Razem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , Oś - VIII - Integracja Społeczna, Działanie - 08.02 - Włączenie społeczne. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminie Paczków, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat), które są nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, korzystające z pomocy społecznej OPS w Paczkowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://paczkow.naszops.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach