Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo

Gmina Baborów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0774036920 , fax. 077 4036928
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baborów
  ul. Dąbrowszczaków 2a 2a
  48-120 Baborów, woj. opolskie
  tel. 0774036920, fax. 077 4036928
  REGON: 53141281700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Kolektora tłocznego z rur PE 100 PN16 SDR11 RC ? 75x6,8 - długości ok. 2 550 m. 2. Kolektora grawitacyjnego z rur PVC ?200 mm - długości 16 m 3. Studni kanalizacyjnej betonowej o śr. 1200 mm- 1 kpl 4. Studni rozprężnej betonowej DN 1000 mm- 1 kpl. 5. Studni betonowej DN 1000 z armaturą do płukania kanałów DN 50 mm oraz zasuwami odcinającymi DN 65 mm- 5 kpl. 6. Studni betonowej DN 1000 z zaworem napowietrzająco- odpowietrzającym DN 50 - 1 kpl. 7. Przepompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym przepompowni - 1 kpl 8. Zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni ścieków (utwardzenie terenu wokół przepompowni ścieków z kostki brukowej, oświetlenie terenu przepompowni oraz jej ogrodzenie.) Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Demontaż istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce 10/20 2. Wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia 3. Sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej 4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Ustawą Prawo budowlane 5. Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach. Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia rurociągu tłocznego metodą bezwykopową lub z zastosowaniem tych samych rur metodą wykopu otwartego bez obsypki piaskowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Dokumentacja projektowa 2. Przedmiar robót 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.baborow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach