Przetargi.pl
Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 47-300 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 66 015, 44 66 030 , fax. 77 44 67 119
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  ul. Kilińskiego 1 1
  47-300 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 66 015, 44 66 030, fax. 77 44 67 119
  REGON: 53142346500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.powiatkrapkowicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego, w ramach realizacji projektu W rodzinie lepiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej), Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 2. Zabiegi będą przeprowadzane dla dzieci wymagających rehabilitacji, przebywających w pieczy zastępczej, u których stwierdzono opóźnienie psychoruchowe, FAS (płodowy zespół alkoholowy), wady rozwojowe, wady wrodzone i inne schorzenia. 3. Rodzaje wykonywanych zabiegów będą odpowiadały potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym zaleceniem lekarza. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: Część I - zajęcia fizjoterapeutyczne w wymiarze około 868 godzin zegarowych: metoda NDT-Bobath; metoda PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe); wczesne usprawnianie; wczesna stymulacja; normalizacja napięcia mięśniowego; masaż, lampa sollux; elektroterapia (elektrostymulacja); Część II - zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne w wymiarze około 372 godziny zegarowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do: 5.1. zapewnienia miejsca wykonywania zabiegów/zajęć na terenie powiatu krapkowickiego oraz kadry z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami w ramach wybranej części; 5.2. zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia; 5.3. zorganizowania sprzętu i wszelkich pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania na swój własny koszt; 5.4. prowadzenia indywidualnej karty rehabilitacji dla każdego uczestnika zajęć zawierającej: imię i nazwisko rehabilitanta,logopedy, imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna dziecka, datę rozpoczęcia i zakończenia rehabilitacji/zajęć logopedycznych, datę wykonania i rodzaj prowadzonych zabiegów, podpis rehabilitanta/logopedy, podpis opiekuna dziecka 5.5. powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku przerwania zabiegów rehabilitacyjnych przez uczestnika projektu; 5.6. przekazanie Zamawiającemu kart rehabilitacji z potwierdzeniem ilości i rodzaju wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych/zajęć logopedycznych dla poszczególnych dzieci (mogą być kserokopie kart potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 5.7. udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do wszystkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 5.8. zmiany osoby-ób w przypadku, gdy osoba-y prowadząca-e zabiegi, zajęcia nie spełniła-y oczekiwań uczestników spotkań, wówczas Zamawiający żąda przedstawienia innej osoby o kompetencjach nie mniejszych niż wskazane w warunkach udziału w postępowaniu; 5.9. przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.01.2021 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacja projektu do Zamawiającego; 5.10. zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których wykonawca miał dostęp. 6. Zabiegi powinny być przeprowadzane w trybie ciągłym średnio 1 x w tygodniu. 7. Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z uczestnikami projektu (ich opiekunami). 8. Zaangażowanie osoby wykonującej zadania w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853125004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w rehabilitacji dziecięcej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pcpr.bip.powiatkrapkowicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach