Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz - Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m

Gmina Pokój ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4693085 , fax. 077 4693085 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokój
  ul. Sienkiewicza 8 8
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 077 4693085, fax. 077 4693085 w. 22
  REGON: 53141274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminapokoj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz - Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz - Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m Opis stanu istniejącego Rozpatrywany odcinek drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej powierzchniowym utrwaleniem po którym odbywa się głównie ruch pojazdów rolniczych dojeżdżających do gruntów rolnych i mieszkańców miejscowości Świerczowskie oraz Fałkowice, jest drogą klasy D-dojazdową. Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni. Na drodze nie występuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszczenie nawierzchni tłuczniowej i prowadzi do powstawania znacznych ubytków w nawierzchni dróg. Wzdłuż całej drogi nie występują chodniki ani pobocze utwardzone co powoduje utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkańców działek przyległych. Przedmiot i zakres zamówienia Początek projektowanej przebudowy km 0+000 przyjęto na granicy działki drogi gminnej nr 62/1 z działką drogi powiatowej nr 61/1. Koniec projektowanej przebudowy znajduje się w granicy działki nr 62/1 w km 0+995 projektowanego odcinka drogi. Ciąg drogi gminnej zaprojektowano jako drogę o szer. 3,50m z warstwą ścieralną z mieszanki bitumicznej AC 11S o grubości 5cm. Zaprojektowano również ścinkę pobocza gruntowego na całej długości drogi (strona lewa 0,75m, strona prawa 075m) na których po wykonaniu naprawy istniejących ubytków w nawierzchni oraz ułożeniu warstwy ścieralnej projektuje się wykonanie utwardzenia tłuczniem kamiennym grubości 10cm. Projekt zakłada jezdnię o szerokości 3,50 m, o spadku jednostronnym 2% w kierunku poboczy utwardzonych, gdzie wody opadowe zostaną rozsączone do gruntu. Projektuje się również wykonanie mijanki z masy mineralnoasfaltowej z warstwami konstrukcyjnymi. Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje: - wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w ilości 15t. z masy mineralno-bitumicznej - wykonanie warstw konstrukcyjnych mijanki o pow. 58 m? - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wyrównanie różnicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10cm Pochylenie poprzeczne jezdni obustronne 2% w kierunku poboczy i istniejących rowów. Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na rysunkach szczegółowych. Konstrukcja nawierzchni Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcje: Kategoria drogi - D - droga dojazdowa, kategoria ruchu KR1. Elementy przekroju normalnego: - jezdnia - pochylenie poprzeczne obustronne 2,0 %, szerokość 3,50m, nawierzchnia ścieralna z masy mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 5cm - pobocza umocnione tłuczniem - wyrównanie różnicy i umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - szer. 0,75m Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni - 5,0 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S, - 15t - wykonanie remontów istniejącej nawierzchni - istniejąca konstrukcja nawierzchni tłuczniowej Projektowana konstrukcja nawierzchni mijanki - 5,0 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S, - 10cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 - 20cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 - 10cm - warstwa odsączająca z piasku naturalnego Projektowana konstrukcja pobocza utwardzonego - 10 cm - wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym stabilizowana mechanicznie 0-31,5 - podłoże rodzime Odwodnienie nawierzchni Projekt zakłada powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z na pobocza umocnione i gruntowe. Urządzenia obce Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie pasa drogi należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawującej nadzór nad danym urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania urządzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym należy bezwzględnie przerwać roboty, powiadomić właściwą instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony wyżej. Parametry techniczno - użytkowe Powierzchnia jezdni wraz z mijanką - 3540,50 m? Powierzchnia poboczy utwardzonych - 1492,50 m? Długość drogi gminnej - 995 m. Informacja odnośnie rejestru zabytków Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. do godziny 9:15. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego, Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008. (kopię potwierdzenia opłacenia wadium na konto bankowe należy dołączyć do oferty). 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Gminy Pokój pok. 35, od poniedziałku do piątku od 8:00 - 14:30, z przerwą od 10:30-11:00. (kopię złożonego dokumentu należy dołączyć do oferty). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji - Gminy Pokój) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminapokoj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach