Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 077 5415930
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11A 11A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 077 5415930
  REGON: 00000138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego, z podziałem na 3 części: 1. Część nr 1: Dostawa materiałów promocyjnych dla Biura ds. Promocji i Informacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Część nr 2: Dostawa materiałów promocyjnych dla Biura ds. Promocji i Informacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Część nr 3: Dostawa materiałów promocyjnych dla Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. Środki w części nr 3 przyznane w ramach Projektu Programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA103-014612 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ działającą w imieniu Komisji Europejskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach