Przetargi.pl
Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049338 , fax. 077 4614422
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1 1
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4049338, fax. 077 4614422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi wraz z odwodnieniem, zjazdów i dojść do posesji oraz oświetleniem ulicznym, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: drogi z betonu asfaltowego o powierzchni ok. 1 373 m2 i szerokości 3,5 - 5,5 m (podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm), odwodnienia (kanalizację deszczową), zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej (ok. 43 m2), oświetlenia ulicznego jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.strzelceopolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach