Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.23.2016.U

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.23.2016.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr 1 Wycena dwóch lokali mieszkalnych w Dobroszewicach nr 33/4 i 33/9, gmina Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie wraz z udziałem w częściach wspólnych i działce nr 3/14, k.m.9 oraz lokalu mieszkalnego w Biedrzychowicach 187a/8, gmina Głogówek, pow. prudnicki, woj. opolskie wraz z udziałem 1/12 w częściach wspólnych i działce nr 788/129, km.5. Zadanie częściowe nr 2 Wycena dwóch lokali mieszkalnych w Przeczy, gmina Lewin Brzeski, pow. brzeski, woj. opolskie wraz z udziałami w częściach wspólnych, przynależnościami i działkach nr 195/20, 195/19 oraz 194/1. Zadanie częściowe nr 3 Wycena czterech lokali mieszkalnych w Lipowej, ul. Dębowa 9, gmina Dąbrowa, pow. opolski, woj. opolskie wraz z udziałem w częściach wspólnych, przynależnościami i działce nr 150/17 k.m.1. Zadanie częściowe nr 4 Wycena 2 lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w gminie Baborów, powiecie głubczyckim, woj. opolskim: a) lokal mieszkalny w miejscowości Tłustomosty nr 88/5 wraz pomieszczeniami przynależnymi, nr działki 6/13, b) lokal mieszkalny w miejscowości Baborów ul. Stawowa 3/4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w tym budynek gospodarczy znajdującym się na tej samej działce nr 813. Zadanie częściowe nr 5 Wycena lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę w gminie Ujazd, powiecie strzeleckim, woj. opolskim w miejscowości Olszowa ul. Wiejska 1/2 wraz pomieszczeniami przynależnymi, nr działki 297 km 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach