Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Opolskim. Etap I

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4466800 , fax. 077 4466888
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 077 4466800, fax. 077 4466888
  REGON: 53141309900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Opolskim. Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Opolskim w pasie działki nr 957/22, 850, 908 z k. m 2. Etap I o długości 526 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn. -Projekt drogi dojazdowej w Rogowie Opolskim - Gmina Krapkowice w powiecie krapkowickim - projekt drogowy- stanowiąca zał. nr 9 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące zał. nr 7 do SIWZ. Podane w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne materiałów nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w STWiOR i dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach