Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni drogi leśnej w Nadleśnictwie Olesno w 2009 roku.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3582204, 3582205 , fax. 034 3582872
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
  ul. Gorzowska 74 74
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3582204, 3582205, fax. 034 3582872
  REGON: 15002650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.lasy.gov.pl/olesno
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni drogi leśnej w Nadleśnictwie Olesno w 2009 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej w Leśnictwie Grodzisko wraz z kompleksowym wykonaniem mijanek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000,00 zł - formy i termin wniesienia wadium został określony w SIWZ pkt. 8
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz ocena spełnienia tych warunków zostały zawarte w SIWZ pkt. 5.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzajacych spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w SIWZ pkt. 6.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji w miesiącach
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: hhtp://www.katowice.lasy.gov.pl/olesno
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach