Przetargi.pl
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1623 O w miejscowości Gierałcice

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4482408 , fax. (077) 4482408
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
  ul. Słowiańska 17 17
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4482408, fax. (077) 4482408
  REGON: 53142146600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1623 O w miejscowości Gierałcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje remont chodnika na długości 216.50 m. Roboty polegać będą na: 1.Ułożeniu obrzeży betonowych wibroprasowanych na długości 200.50 m 2.Ułożeniu krawężników betonowych wibroprasowanych na długości 216.50 m 3.Ułożeniu krawężników betonowych wibroprasowanych kładzionych na płask (wjazdy) na długości 16.0 m 4.Wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm szarej na powierzchni 300.0 m2 5.Wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm kolorowej na powierzchni 39.0 m2 6.Odwodnieniu - studzienki sciekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 1 szt. - kanały z rur PVC o śr. zew. 200 mm na długości 5.0 m - montażu poręczy mostowych -odcinki proste (24 m) naprawa muru oporowego w ilości 2.250 m3 brukowanie skarp na powierzchni 8.40 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.przedmiar robót, 2.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest także do: 1.Zachowania przepisów BHP, 2.Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji ruchu, i będzie utrzymywał na jego podstawie oznakowanie w trakcie realizacji robót. Na podstawie zatwierdzonego projektu zgłosi odpowiednim organom zmianę organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 3.Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie budowy odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami.) 4.W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty składowania gruzu na wysypisku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia -Posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia o podobnym charakterze (minimum jedna robota budowlana o podobnym charakterze obejmująca wykonanie robót polegających na wykonaniu chodników z kostki na powierzchni nie mniejszej niż 300 m2) wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, -Kierownik robót z aktualnymi uprawnieniami drogowymi i zrzeszony w Izbie Zawodowej, -Niezbędne narzędzia i urządzenia jakimi dysponuje Wykonawca 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - oświadczenie art. 22 ust.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Spełnia -nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (na załączonym druku ) 2.Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością stanowiącą cenę zamówienia: cena netto + podatek VAT = cena brutto Kosztorys ofertowy przygotować zgodnie z przedmiarem . Zakres robót do wykonania i wielkości tylko na podstawie przedmiaru robót. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem: zestawienia materiałów wraz z cenami, zestawienia cen sprzętu, robocizny i składników cenotwórczych przy zachowaniu następujących założeń: 1.zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót, wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ 2.cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty składowania gruzu na wysypisku, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3.nie dopuszcza się stosowania opustów ( zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty) 4.w przypadku wystąpienia robót dodatkowych ceny tych samych składników cenotwórczych (R, K?o, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych 3.Dane dotyczące wiarygodności prawnej i finansowej wykonawcy [1] aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,(w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę) wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie. [2] aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert [3] wykazu sprzętu jakim dysponuje wykonawca [4] wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (aktualne kopie uprawnień drogowych kierownika robót z aktualną kopią zaświadczenia zrzeszonego we właściwej Izbie Zawodowej) [5] informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech,a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie [6] wykazu robót budowlanych związanych z wykonaniem chodników z kostki wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót związanych z wykonaniem chodników stanowiących przedmiot zamówienia,z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców. [7] dokumentów potwierdzających, że roboty związane z wykonaniem chodników były wykonane z należytą starannością (max 5 szt.) np.referencje [8] oświadczenie art. 22 ust.1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.nysa.pl i www.nysa.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach